• Məlahət Hacıyeva

SƏHV SALINAN 5 TERMİN

Əminəm ki, böyük əksəriyyət bu 5 anlayışı çox zaman sinonim kimi anlayır. Onların fərqini aydınlatmaq üçün, rus/ingilis dillərindəki qarşılığını qeyd etməklə Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinə əsaslanıram:


ÖLKƏ (СТРАНА / COUNTRY)

1. Məmləkət, diyar; yer, ərazi.

2. Bir dövlətin idarəsi altında olan yerlər

3. Tərkibində muxtar vilayət olan böyük inzibati-ərazi bölgüsü


DÖVLƏT (ГОСУДАРСТВО / STATE)

1. Ölkənin hakim sinfinin, mövcud idarə üsulunu qorumaq və başqa siniflərin müqavimətini aradan qaldırmaq məqsədini daşıyan siyasi təşkilatı, habelə bu cür siyasi təşkilatı olan ölkənin özü.

HÖKUMƏT (ПРАВИТЕЛЬСТВО / GOVERNMENT)

1. Dövlət hakimiyyətinin, dövləti bilavasitə idarə edən icraedici və sərəncamverici orqanı.

XALQ (НАРОД / PEOPLE)

1. Ölkənin, dövlətin sakinləri, əhalisi.

2. Millət.

3. Eyni yerdə yaşayan adamlar, camaat.

MİLLƏT (НАЦИЯ / NATION)

1. İnsanların tarixən dil, ərazi, iqtisadi həyat və psixika ümumiliyi əsasında təşəkkül tapan və milli xarakterin mədəniyyətin milli özünəməxsusluğunda təzahür edən sabit birliyi.

2. Dövlət, ölkə mənasında. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı.

4 views0 comments

Recent Posts

See All